مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

برای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت دهم :مشاغل درارتباط با باغداری وکشاورزی

الف- پاجیش کن : پاجیش کن کاراصلاح درختان میوه را بعهده داشت وبه عنوان یک شغل تخصصی درروستا مطرح بود

ب- پیوند زن : کارپیوند زنی نیز به عنوان یک فن مطرح بود ولی به عنوان یک شغل خاص نمی توان آنرا مطرح کرد واغلب پاجیش کن ها کارپیوند زدن را انجام می دادند .

ج- گاوباره : گاوباره کسانی بودند که با گاوهای خود ، کود ودیگر نهادهای کشاورزی را ازمنزل روستائیان برجوال یا واله گاوهای خود پر می کردند وبه باغات یا مزارع کشاورزی می بردند .

د- دشتبان : دشتبان کسی بود که ازسوی کشاورزان برای حفاظت ازمحصولات کشاورزی کشت شده درصحرای آبادی به این کارگمارده می شد .

تخم پاشی ، شخم زنی ، درو کنی ، و...ازجمله اموری بود که توسط کارگران ساده کشاورزی انجام می شد .

:قپان داری

درگذشته نه چندان دور که نفت وجود نداشت وسوخت مردم بیشتر ازذغال وهیزم بود همه روزه فروشندگان هیزم وزغال با چارپاهای خود وارد آبادی می شدند وهیزم ها وزغال خود رابرای فروش به اهالی عرضه می کردند وچون وسایل توزین نداشتند یک نفرازاهالی این وظیفه را درمحل بعهده می گرفت واین شغل ثابتی برای وی شده بود واو قپان دار آبادی بود


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-150.aspx
تاریخ انتشار :  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1387ساعت 19:7 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

برای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت نهم : مشاغل درارتباط با پنبه

درزمانی که کشت پنبه درعزاباد رونق داشت این مشاغل به صورت تخصصی یا عمومی درعزآباد وجود داشته است :

الف - دونه بری : دونه برها کسانی بودند که پنبه را ازکل ودانه جدامی کردند چرخ های دونه بری دراغلب منازل قدیمی عزآباد هنوز هم دیده می شود

ب – حلاجی : حلاج ها یا همان پنبه زن ها کارتمیزکردن ووازدن پنبه ها را بعهده داشتند .کمان حلاجی ومشته وسیله کاری این حرفه بود .

ج – ریسندگی : بیشتر کارزنان بود که درمجامع چرخ ریسان با چرخ های چوبی ودستی خود  پنبه ها را به نخ تبدیل می کردند .

د_- بافندگی : کاربافندگی دربیشتر منازل وتوسط زنان درکارگاههای چاله ای انجام می شد وانها با استفاده ازنخ کرباس می بافتند

ه – شعربافی : شعرباف ها بیشتر مردهایی بودند درکارگاههای خود به بافندگی ازنخ های پنبه ای یا پشمی مشغول بودند وازنظر تنوع تولید وحجم کاراز کارهای چاله های بزرکتر بودند
منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-145.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه هشتم شهریور 1387ساعت 16:12 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

 قسمت هشتم : مشاغل کارگاهی

این کارگاهها درعزآباد به فعالیت مشغول بوده اند که هم اکنون جز آثاری ازکارگاه مخروبه آنان چیز دیگری دیده نمی شود

الف _ عصاری : عصاری یا همان ارده گیری کارگاهی بود که ازدانه های کنجد روغن ارده می گرفتند

ب _ رنگ رزی : چند کارگاه رنگ رزی درزمان رونق کشت پنبه کاررنگ کردن الیاف مردم را بعهده داشتند هنوز خم رنگرزی این کارگاه ها درعزاباد دیده می شود .

ج – حلوا پزی : دراین کارگاه نوعی حلوا به نام تخ تخوک می پختند که ترکیبی از آرد وشکر وکنجد و زنجفیل و...بوده است .

د- روغنگری : دراین کارگاه ازدانه های روغنی روغن می گرفتند وازتفاله ان را به عنوان خوراک دام استفاده می کردند .روغن این کارگاههاعلاوه برمصرف خوراکی به عنوان روغن چراغ وسوخت روشنایی نیز به کارمی رفته است

ه- : صابون پزی : کارگاه صابون پزی درعزاباد قدیم نیز دایربوده ودران انواع صابون محلی پخت می شده است .

و- آهنگری : آهنگری درعزآابادقدیم به تولید ابزارکشاورزی ودیگر مایحتاج مردم می پرداخته است . گاو آهن ، خیش ، بیل و... ابزاری بود که آهنگرهای قدیم می ساختند

ز- نجاری : نجارها هم درب وپنجره چوبی ، ماکو ، تخته ، شانه ودیگر ابزار ریندگی وبافندگی را تولید می کردند .


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-135.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1387ساعت 19:47 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت هفتم : کسب ها

این کاسب ها درصد سال پیش درعزاباد کسب وکارخوبی داشتند :

الف – قناد : حداقل دو باب قناتی درعزاباد وجود داشته که قند کله ای را درظروف سفالی پخت وبه مردم عرضه می کرده است بقایای وسایل قناتی قدیمی هنوز درعزاباد دیده می شود

ب – بقالی : بقال های عزاباد کسب های پررونقی داشتند چند وقت پیش دفتر یکی ازاین بقال ها دریکی ازمنازل قدیمی یافتم صورت فروش روزانه بود وهمه چیز دران یافت می شد

ج _ قصاب : قصابی هم درعزاباد رونق خوبی داشته وافرادی نسل اندرنسل به این شغل مشغول بودند

د-_ بزاز : پارچه فروشی یکی دیگر ازمغازهایی بوده که درعزآباد قدیم انواع پارچه های زمان خود را به مردم عرضه می کرده است .

ه : کفاشی : یکی ازپیرمردهای عزابادی گفت من به یاد دارم که درعزاباد ودرمحله تغاره بند شخصی بودکه به کفش دوزی اشتغال داشت وبرای مردان وزنان کفش می دوخت .

و- نانوایی: درعزآباد قدیم بیش از 4 نانوایی درعزاباد وجود داشته است که هنوز آثار چند مغازه آن درمحل دیده می شود


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-129.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه بیستم مرداد 1387ساعت 21:41 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت ششم :آسیاب

آسیابان : وظیفه خوردکردن گندم وجو وبعبارتی آرد کردن این دومحصول را بعهده داشت درعزآباد قدیم دو آسیاب درعزآباد وجوداشته یکی آسیاب آبی که برروی قنات محمدآباد توسط سیدجوادساخته شده بود ودیگری آسیاب گاوی که آن هم علی الظاهر توسط سیدجواددرحاشیه خندق عزآباد ساخته شده بوده واین دو اسیاب هم زمان نبوده .مهمترین آسیاب های آبی منطقه یکی آسیاب حاجی آباد ، دیگری آسیاب دوسنگی محمد آباد وسومی آسیاب آبی اشکذربوده است .

آسیاب دستی نیزدربیشتر منازل وجود داشته ومردم با این آسیاب گندم را آرد می کردند .


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-125.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه پانزدهم مرداد 1387ساعت 12:30 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت پنجم : برداشت گندم

درعزآباد درارتباط با کاربرداشت گندم این مشاغل تخصصی دیده می شد :

الف – خرمن کوبان : خرمن کوبان که اغلب چهارنفر بودند وهریک یک گاو داشتند به نوبت وبه میزان هردو ساعت یکبار دو گاو را به گرجین (وسیله کوبیدن خرمن ) می بستند ودونفر درخرمن کوب می نشستند تاسنگین شود ودو نفر با هفت چین اطراف خرمن را بالامی زدند تا درمسیر خرمن کوب قرارگیرد بعد ازخرد شدن خرمن سروکله بار پازها پیدامی شد .

ب- بارپازان : بارپازها گروهی بودند که وظیفه جداسازی گندم ازکاه رابعهده داشتند وبا غربال های کوچک وبزرگ خود خیلی استادانه کاه وگندم را درمسیر باد به اصطلاح بادمی کشیدند تا دانه آخر گندم ازکاه جداشود .مهمترین مشکل بارپازان زمانی بود که اصلا نسیم حرکتی نداشت وکشاورزان با خواندن اذکاری مخصوص به انتظار باد می نشستند .

ج – شال کش ها : با پایان یافتن کار بارپازان آنها مزد خود را که اغلب مقداری ازهمان گندم بود می گرفتند وجای خود را به شال کش ها می دادند .شال کشها نیز با چهارپاهای خود کاه وگندم جدا شده را درجوال ها وشال های بزرگ به اصطلاح چهارتخته به انبارهای کشاورز می بردند
منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-119.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه سیزدهم مرداد 1387ساعت 22:35 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر( مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت چهارم : دلاک ها چه کارهایی می کردند ؟

درروستاها اغلب افرادی به عنوان دلاک وجود داشتند که بیشتر به این امور می پرداختند :

الف – آرایشگری یا همان سلمانی خودمان : که سر مشتریان را می تراشیدند و ریش آنها را می زدند

ب – دندان کشی : بیشتر دلاک ها با گازانبرمعروف خود دندان مردم را هم ازجای درمی آوردند

ج – ختنه کنی : این دلاک ها دست ازسر نوزادان پسر هم برنمی داشتند ودرآغازتولد درمراسم ختنه سوران توسط آنان ختنه می شدند.

د- حجامت : دلاک ها وظیفه حجامت مردم را هم بعهده داشتند وبقول خودشان خون کثیف آنها را می کشیدند . افرادی نیز با استفاده اززالو خون افراد را می گرفتند .

ه :کیسه کشی : دلاک هایی که درحمام مستقر بودند علاوه برهمه وظایف فوق کیسه کشی هم می کردند .


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-116.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه یازدهم مرداد 1387ساعت 20:52 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر (مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

برای اطلاع نسل حاضر (مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت سوم : حمام

آن زمان که مردم درمنازل خود حمام نداشتند وهمه مجبور بودند برای استحمام به حمام آبادی بروند این مشاغل دررابطه با حمام داری درعزآباد دیده می شد .

الف – حمامی : حمامی کسی بود که با انتخاب مردم وکدخدا مدیریت حمام را برای مدت یکسال بعهده می گرفت

ب- تون سوزان : تون سوزان کسی بود که مسئولیت آتش زیر دیگ حمام را بعهده داشت  ومرتب این آتش را کنترل می کرد تاخاموش نشود .

ج – آب کش : آب کش کارگری بود که با گاو ویا چهارپائی دیگر آب را ازچاه می کشید تا خزینه حمام را ازآب پرکند این کارگر مجبور بود با حیوان خود مسیر طولانی گاوخونی (راهروهایی بود که مسیر چهارپای آب کش راتشکیل می داد) بپیماید تا دلو پرآب ازچاه بالابیاید .

د- کیسه کش : کیسه کش یا همان دلاک یا کارگرحمام کسی بود که درنظافت به مردم کمک می کرد ودرقبال کمک خود مزد می گرفت .

درروستاهای کم جمعیت ویا حمام های کوچک برخی اوقات همه این وظایف را یک نفربعهده داشت .ولی درعزآباد درمقاطعی همه این مشاغل بطور جداگانه وجود داشته است .

مزد حمامی را مردم سالیانه پرداخت می کردند وبیشتر به صورت غیرنقدی وجنسی بود .


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-113.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه ششم مرداد 1387ساعت 20:48 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر (مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

برای اطلاع نسل حاضر (مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت دوم : آبیاری

آن زمان که آب کشاورزی محل ازقنات تامین می شد این مشاغل درارتباط با آبیاری درمحل وجود داشت

الف - آبیار: آبیار کسی بود که مدت زمان ثابتی آب دراختیار او بود ووی می بایست آب را درکرت ها ویا باغات خود هدایت کند

ب - جیغ بان یا پی آب کن : اوکسی بود که وظیفه داشت آبیاران را درموقع تحویل گرفتن آب خبرکند تا آنها بیایند وآب خود را تحویل بگیرند همچنیین پی آب کن وظیفه داشت جوی ها ونهرهای اصلی  را کنترل کند تا آب مردم هدرنرود .

ج- سبوکش : سبوکش وظیفه اندازه گیری مقدارآب را بعهده داشت وبا وسیله ای به نام سبو که متشکل از یک ظرف سفالی پرازآب بودکه کاسه ای سوراخ داربرروی اب داخل آن می گذاشت تاآب کم کم ازان سوراخ به داخل آن کاسه برود تا پر شود واین مقداریک سبو یا حدو د11 دقیقه می شد

د-میراب: کسی بودکه وظیفه سرپرستی قنات ورتق وفتق امور وبعبارتی مدیریت آب را عهده داربود وبا صدور قبوض نفقه مخارج قنات وکارکنان وابسته را تامین می کرد 


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-106.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه بیست و پنجم تیر 1387ساعت 17:59 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمبرای اطلاع نسل حاضر (مشاغل یک قرن پیش عزآباد )

قسمت اول: صنایع دستی

الف -سبد بافی : سبد بافی یکی از مشاغلی بود که همراه با رونق باغداری درعزآباد نزج گرفته است .سبد باف ها ازترکه اصلاح شده درختان انواع سبد را می بافتند .

ب -تپو مالی : تپو مالی نیز ازمشاغل دستی درعزآباد قدیم است که هم اکنون اثری ازآن نیست .تپو مال ها ازگل رس ظروف بزرگی مانند بشکه های امروزی می ساختند تا درآن غلاتی همچون گندم را نگهداری کنند .

ج - خشت مالی : خشت مالی را می توا ازمشاغل دستی عزآباد نام برد خشت مال ها با استفاده ازخاک که به وفور دراین منطقه پیدامی شود وآب گل ساخته وگل را درقالب های چوبی به شکل خشت می مالیدند تا درآفتاب گرم تابستان خشک شود .

د - کم وغربال دوزی :غربال دوزی بیشتر کارخوش نشین هایی بود که گاه وبیگاه به روستا می آمدند وبا استفاده از روده وپوست گوسفندان غربال را می ساختند وبعدها مردم آبادی این علم را ازآنها آموختند وبعضی آن را به عنوان شغل برگزیدند .

ه- پالان دوزی : دوخت انواع جوال ، جهاز ، پالان ، واله وخورجین به عنوان یکی ازمشاغل موجود درعزآباد قدیم به حساب می آمد .پالان برای الاغ ، جهاز وجوال برای شتر ، واله برای گاوباره وخورجین برای گاو والاغ دوخته می شد .

و- قالیبافی : قالیبافی نیز به عنوان یکی ازمشاغل دستی زنان بعد ازسنه 1300 درعزآباد رونق داشته است .

ز- دستمال بافی : دستمال بافی نیز ازمشاغل زنان روستا بوده که درکارگاهای به اصطلاح چاله ای بافته می شده است  .


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-104.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه بیست و سوم تیر 1387ساعت 16:29 | توسط : عزآبادی   | 

مشاغل عزآباد قدیمتاریخ عزآباد (مشاغل موجود درعزآباد قدیم )

بنا به درخواست برخی ازکاربران محترم که بیشتر درخواست معرفی عزآباد را دارند قصد دارم این پیشنهاد را سرلوحه کارم قرار دهم به همین منظور تحقیقات گسترده میدانی توسط جمعی ازدوستان  را دراین زمینه آغاز ودرمرحله اول به بررسی مشاغلی می پردازیم  که درعزآباد قدیم وجود داشته است .این مشاغل دریک محدوده زمانی بین 50 تا 150 سال قبل وجود داشته وبه خاطر عدم وجود اسناد مکتوب دراین زمینه امکان اظهار نظر درمحدوده ای بیشتر ازاین وجود ندارد پس هرجایی نام ازعزآباد قدیم می آید منظور همین محدوده زمانی است (حدود 1230 تا 1340 خورشیدی )  . سعی شده است مطالب ارائه شده از چند منبع شفاهی معتبر جمع آوری شود تا میزان صحت مطالب بیشتر باشد  وجود آثار وابنیه ، کارگاهها ووسایل قدیمی بجا مانده دراین رابطه بسیار کارکشا بودکه صحت مطلب را تائید می کرد .آنچه جمع آوری شده درقالب افزون بر100 شغل فعال است که به صورت قسمت به قسمت به شرح ومعرفی آن می پردازیم ودریک آرشیو موضوعی با نام " مشاغل عزآباد قدیم " آنرا گردهم می آوریم امید است این قدم مورد قبول واستقبال کاربران بویژه عزآبادی های عزیز قرارگیرد .

10 قسمت اولیه این مشاغل با این موضوعات آغازمی شود :

1- صنایع دستی 2-  مشاغل درارتباط آبیاری 3-  مشاغل درارتباط با حمام داری 4-  دلاک ها چه می کردند 5- مشاغل درارتباط با برداشت گندم 6- انواع آسیاب  7- کاسب های عزآباد قدیم 8- مشاغل کارگاهی 9- شغل هایی درارتباط با کشت پنبه 10 – مشاغلی درارتباط با باغداری .

برای آشنایی بیستر ازامروز همراه ما باشید


منبع : http://ezabad.blogfa.com/post-93.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه شانزدهم تیر 1387ساعت 11:31 | توسط : عزآبادی   |